International Relations

Department Chair: Asst. Prof. Mehmet ÖZTÜRK

Department Vice-Chair: Asst. Prof. Özgür ÇINARLI

Asst. Prof. Ziya ABBAS

Asst. Prof. Funda ÇOBAN

Resc. Asst. İlkay ATA

Resc. Asst. Özgür Öztürk

Resc. Asst. Cihan AY

Secretary Mustafa Gökçe